Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

In de loop van zijn veertigjarig priesterschap beoefende Victor Scheppers verschillende apostolaatvormen. Veel toespraken, sermoenen en brieven bleven bewaard.

O.-L.-Vrouw van Hanswijk

Priester Victor Scheppers

Aangenomen wordt dat zijn stem vaak te horen was in het heiligdom van 0.-L.-Vrouw van Hanswijk. Zijn vader was er trouwens een van de weldoeners. Op verzoek van pastoor Van Campenhoudt zette Victor Scheppers in 1853 de gelovigen aan een milde bijdrage te leveren voor de afwerking van de voorgevel, waarvoor hij op 29 mei 1854 de kerkgangers kon danken.

Ook in andere naburige kerken hield hij gelegenheidssermoenen of ging hij kruiswegen inzegenen : o.a. in Vilvoorde, Bonheiden, Hofstade, Zemst en Muizen.

Met het heiligdom van 0.-L.-Vrouw van Hanswijk bleef hij nauw verbonden. Bij het 875-jarig bestaan van het bedevaartsoord in 1863, predikte hij er tweemaal en bij de sluiting van de feestelijkheden, op 22 augustus 1863, zong hij er de mis en een plechtig lof.

Hij schonk een lezenaar voor het missaal met naam van de schenker. De klokvormige mantel van het Mariabeeld, door zijn vader geschonken toen die in 1838 voorzitter was van het feestcomité, liet hij herstellen.

Maatschappij van Voorzieningen

Getroffen door de armoede en de werkloosheid van een groot deel van de bevolking van Mechelen en omstreken, richtte Scheppers met kanunnik Bosmans en een aantal leken een Maatschappij van Voorziening  op. De leden betaalden een bijdrage van 0,2 fr. per week en kregen in geval van ziekte of invaliditeit 1 fr. per dag uitbetaald.

Zij richtten ook een spaarkas op om de werklieden aan te zetten in de zomer te sparen zodat zij in de winter bij schaarste en bijzondere uitgaven van de intresten konden genieten. Dergelijke prille initiatieven maakten de arbeiders via zelfhulp en samenwerking minder afhankelijk van de liefdadigheid.

Vincentius van Mechelen 

Victor Scheppers

Scheppers was de stichter en voorzitter van het Mechelse Sint-Vincentius a Paulogenootschap. Hij bracht immers in 1851 een aantal vooraanstaande burgers samen en zette hen aan tot regelmatige bezoeken aan de armen.

Hij bleef lange tijd de stuwende kracht van het genootschap. Omwille van die inzet werd hij wel eens de Vincentius van Mechelen  genoemd.

Titels en eretekens

Wapenschild van de familie Scheppers

Zowel de kerkelijke als de burgerlijke overheden vereerden Scheppers met titels en eretekens. Op 27 september 1856 werd hij benoemd tot Geheim Kamerheer van de paus. Bij die gelegenheid liet hij de spreuk in nitore constat (In schoonheid volharden)  aanbrengen onder het familiewapen.

In 1862 werd hij kanunniktitularis van de Sint-Rombouts-kathedraal. Op 20 juli 1870 volgde de benoeming tot huisprelaat van de paus. Bij KB van 26 april 1872 kreeg Scheppers het ereteken van Ridder in de Leopoldsorde.

Bron : SCHEPPERS, ONZE SCHOOL door An Hermans en gedrukt in 2002.