Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

Over de kinder- en jeugdjaren van Victor werden slechts een paar officiële documenten en brieven teruggevonden.

De huiskring van Victor

Jeugdportret van Victor Scheppers

Zijn eerste biograaf, Nimal, beschrijft - geheel volgens de ideaalbeelden van het einde van de 19de eeuw - moeder Scheppers-Estrix als een toegewijde vrouw, die zelf instond voor de vroege opvoeding van haar kinderen.

Nimal brengt de kinder- en jeugdjaren van Victor Scheppers als een stichtend verhaal, maar kan daarover geen bronnen aanvoeren. Het gezin had inwonend huispersoneel, maar of daartoe ook een voedster en/of kindermeisje behoorden, weten we evenmin.

Van of over moeder Scheppers bleven geen documenten bewaard. Uit de schaarse brieven van andere familieleden kunnen we een gezinsleven vermoeden, waarin bezorgdheid, strengheid en tederheid een centrale plaats innamen. Godsvrucht en Mariaverering vonden hun uitdrukking in een grote mildheid ten aanzien van het heiligdom van O.-L.-Vrouw van Hanswijk. 

Studies en rouw

Over eventueel huisonderricht geven de biografen geen aanduidingen. Aangenomen wordt dat Victor Scheppers achtereenvolgens de Begijnenschool en de school van pastoor Moons van de Sint-Jansparochie bezocht.

Op twaalfjarige leeftijd deed hij, zoals gebruikelijk in die tijd, zijn eerste communie en werd hij ingeschreven in de school van de gewezen oratoriaan J.B. Verlooy, die een privé-school openhield, eerst in de Begijnenstraat, later in de Sint-Jansstraat.

Toen Victor in 1818 naar het Sint-Jozefscollege in Aalst ging om er humaniorastudies te volgen, had de familie Scheppers al zware klappen gekregen. Victor verloor zijn zus Jeanne in 1813, zijn moeder in 1815 en zijn zus Catherine in 1817. Vader Scheppers bleef over met zijn twee zonen, Victor en Joseph.

In de Swaen

Vader van Victor Scheppers

Toen Joseph in 1818 trouwde, liet Corneel Scheppers het huis en de brouwerij in de Sinte-Kathelijnestraat over aan het jonge gezin. Hij nam samen met zijn jongste zoon zijn intrek in een woning aan de Grote Markt. Tot aan zijn overlijden in 1841 werd het huis In de Swaen  de uitvalsbasis voor zijn werkzaamheden, o.a. in het Mechelse stadhuis of in het provinciebestuur te Antwerpen.

Naar het seminarie

Op 23-jarige leeftijd, in 1825, besloot Victor priester te worden. Waarom het tot 1830 duurde vooraleer hij in het seminarie trad, is onduidelijk. Hield Nimal het bij vaderlijk verzet tegen de roeping van zijn zoon, dan beklemtoont Debroey familiale omstandigheden en vooral de politieke situatie - de Belgische seminaries bleven onder het Hollandse Bewind een tijdlang gesloten - als reden.

De sluiting van de seminaries werd door de Nederlandse overheid opgeheven in 1829. Victor Scheppers behoorde tot de eerste groep van seminaristen die na de Belgische onafhankelijkheid tot priester werden gewijd, meer bepaald op 13 april 1832. Hij was de eerste wijdeling van de pas aangestelde aartsbisschop Engelbert Sterckx.

Bron : SCHEPPERS, ONZE SCHOOL door An Hermans en gedrukt in 2002.