Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

Over Victor Scheppers werden verscheidene biografieën geschreven. De eerste is van de hand van de redemptorist Hector Nimal. Hij ontving die opdracht onmiddellijk na het overlijden van Scheppers in 1877 en baseerde zich onder meer op getuigenissen van broeders en oud-leerlingen.

MGR. SCHEPPERS  door H. Nimal - 1906

De biografie verscheen pas in 1906 en stelde op de eerste plaats de verdiensten van Scheppers in het licht als priester, stichter van de broeder- en zustercongregatie en weldoener van de 19de-eeuwse samenleving.

Vele broeders hebben zich nadien, o.a. in de tijdschriften voor oud-leerlingen, op Nimal gebaseerd. Sommige auteurs brachten ook correcties aan. De toon van de artikelen bleef die van grote bewondering en dankbaarheid om de uitzonderlijke prestaties van Scheppers.

ALS EEN CEDER VAN DE LIBANON  door Steven De Broey - 1964

Steven Debroey schreef in 1964 een voor groot publiek bestemd levensverhaal, gebaseerd op de lectuur van duizenden 19de-eeuwse documenten, vooral brieven.

Tot in 2001 ontvingen de leerlingen dit boek. Het stelt een aantal episoden uit het leven van Scheppers in een nieuw licht. Met een groot inlevingsvermogen tekende Debroey een toegewijd en sociaalvoelend priester.

Hij bracht ook een aantal aspecten uit het leven van Scheppers tot menselijke afmetingen terug en liet enkele schaduwzijden van diens persoonlijkheid vermoeden. Debroey schetst Scheppers als stichter van een broeder- en zustercongregatie die zijn krachten en financiële mogelijkheden niet spaarde. Van de broeders verwachtte hij evenwel onderwerping en ootmoedigheid.

Hij genoot ook van de eer en de erkenning die kerkelijke en burgerlijke overheden hem betoonden en stelde alles in het werk om, zonder verkiezingen, de functie van algemene overste te blijven vervullen en zelf zijn assistenten te kiezen.

Zaligverklaring aangevraagd

Proces zaligverklaring Victor Scheppers met kardinaal Suenens

De Kerk zag tot dusver in de levensloop van Scheppers geen aanleiding om hem zalig of heilig te verklaren. De initiatieven die sedert het overlijden van Scheppers met het oog daarop werden genomen, hadden een wisselend succes. Ze gaven wel aanleiding tot het zorgvuldig bewaren van alle documenten over het leven en de verering van Scheppers.

In 1928 werd de zaligverklaring van Scheppers in Rome aangevraagd en hadden in Mechelen de eerste onderzoeken plaats. Na vele jaren van stilte werd de zaak in 1964-1965 opnieuw aangepakt.

VITORIS SCHEPPERS - 1982 

In het kader van het nieuwe onderzoek werd broeder Richard belast met de voorbereiding van een  Positio super Virtutibus". Het resultaat van zijn jarenlange werk zijn twee volumes met documenten en samenvattende overzichten over verschillende aspecten van Scheppers' leven en over de activiteiten van de congregatie tot 1877.

Na uitvoerig onderzoek werd Scheppers op 17 maart 1987 door paus Johannes Paulus II  eerbiedwaardig  verklaard. De documenten door broeder Richard samengebracht, zijn van grote betekenis voor de kennis van het leven van Scheppers en van zijn stichtingen.

Niettemin laten ze de hedendaagse lezer wat op zijn honger. Alles is immers geconcentreerd op de religieuze waarden in het leven van Scheppers. Documenten en commentaren werden vanuit dat oogpunt geselecteerd. Zij werden voor de publicatie ook in het Frans vertaald, terwijl vele oorspronkelijke teksten in het  Vlaamsch  van het midden van de 19de eeuw waren opgesteld.

Graag ruimere stuering van de figuur van Scheppers

Ondanks hun beperkingen zijn de hierboven vermelde publicaties een rijke bron van informatie waarop - tenzij anders vermeld - deze schets van het leven van Scheppers, van de stichting van de broedercongregatie en van de werkzaamheden van de broeders in de beginperiode is gebaseerd.

Nieuw bronnenonderzoek en vooral een ruimere situering van de figuur van Scheppers in zijn historisch kader zouden ongetwijfeld een verrijking betekenen van onze kennis van een sociaalvoelend en welstellend priester, van de werkzaamheden van de broedercongregatie en het sociale en culturele leven in de 19de eeuw.

Bron : SCHEPPERS, ONZE SCHOOL door An Hermans en gedrukt in 2002