Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

De Broeders werken in de gevangenissen en Victor Scheppers sticht ook een zustercongregatie.

16-02-1841

Drie Broeders treden in dienst in de ziekenzalen van de Correctionele Gevangenis te Vilvoorde. In 1848 waren er 800 gevangenen.

28-09-1841

Sterfdag van Cornelius J. Scheppers, weduwenaar van J.M.Th.C. Estrix, vader van Mgr. Scheppers, 73 jaar. Door de dood van zijn vader blijft Victor de enige overlevende van zijn familie. 

06-12-1841

Kan. Scheppers komt voorlopig in het klooster der Broeders wonen. 

03-02-1842

Hij betrekt een huis rechtover dat van de broeders in de Begijnenstraat.

09-1842

De Deken van de St. Romboutskerk, E.H. Crabb, gelast Kanunnik Scheppers tijdelijk met het bestuur van enkele godvruchtige juffrouwen, die samenleven. In maart 1843, wordt deze opdracht definitief. Deze juffrouwen voorzien in hun onderhoud door onderwijs, door kantwerk en andere opdrachten.

13-06-1843

Vijf Broeders treden in dienst in de Militaire Gevangenis te Aalst als ziekendieners. In 1848 waren er 813 gevangenen. 

Gevangenis voor dwangarbeiders in Gent

13-07-1843

Vijf Broeders treden in dienst in de Gevangenis voor dwangarbeiders te Gent, Rasphuis genaamd, voor de bediening der ziekenzalen. In 1848 waren er 1257 gevangenen.

01-08/26-10-1843

Victor Scheppers gaat op reis naar Italië, vergezeld van zijn vriend, E.H. Marcel Vanderlinden. Hij ontvangt te Rome, van Paus Gregorius XVI, het gebeente van de Heilige Martelaar Victor. De Paus laat hem verstaan dat het nog te vroeg is om aan de Regelen der Broeders de pauselijke goedkeuring te geven.

22-04-1844

Tien Broeders gaan naar St.-Hubert voor onderwijs en opvoeding der veroordeelde minderjarigen. Omwille van de aangroei der gevangenisbevolking tot 400, groeit het aantal Broeders weldra tot 20.

09-05-1844

De Broeders beginnen ook de dienst waar te nemen van het cellenkwartier. Rond dezelfde tijd gebeurt hetzelfde in de gevangenis te Vilvoorde en te Gent.

04-07-1844

Victor Scheppers gaat in zijn nieuw gebouwd huis wonen op de Melaan.

21-09-1844

Zodra de Broeders verhuisd zijn naar hun nieuwe klooster langs de Molenstraat en de Melaan, in september 1844, nemen de godvruchtige juffrouwen bezit van het vroegere klooster in de Begijnenstraat.

05-11-1845

Kanunnik Scheppers neemt ontslag als voorzitter.

01-06-1846

Overlijden van Paus Gregorius XVI, weldra opgevolgd door Paus Pius IX.  

05-08-1851

Kan. Scheppers laat de gebeenten van zijn tante Catherina en van zijn familieleden ontgraven en plaatst ze in de nieuwe grafkelder achter het koor van de kerk van Walem, waarin hij voor zichzelf een plaats voorziet. Daarop laat hij de gekende Calvarieberg aanbrengen in arduin, witte marmer en witte steen.

26-05-1854

Gedeeltelijk op kosten van Kanunnik Scheppers en op zijn voorstel, wordt er een torentje gezet op de kapel van Oliveten. Hij betaalt ook het klokje. Meermaals neemt hij de restauratiekosten van de kapel voor zijn rekening.

Dikwijls bezoekt Scheppers de bejaarden, de dagscholieren en de jonge mannen van de zondagsschool. Meermaals preekt hij ook in Oliveten.

09-09-1854

Kardinaal Sterckx zit voor bij de officiële oprichting van de Congregatie der Zusters van O.-L.-V. van Barmhartigheid. Kanunnik Scheppers wordt benoemd tot hun geestelijk bestuurder. Hun Regel wordt goedgekeurd. Zuster Catherina Perée wordt tot overste aangesteld en krijgt drie raadsleden en een Onderoverste.

22-09-1854

De 17 Zusters krijgen het kloosterkleed uit de handen van Kanunnik Scheppers.

14-10-1854 

Kardinaal Sterckx zit de eerste professie der Zusters voor.

21-11-1854

De eerste kosteloze bewaarschool te Mechelen wordt opgericht in een paar lokalen van het hof van Busleiden en door de Zusters bestuurd. Zij telt weldra 200 leerlingen.

27-09-1856

Kanunnik Scheppers wordt benoemd tot Geheim Kamerheer van Z.H. Paus Pius IX. Dit machtigt hem de purperen toog en mantel te dragen en de titel van Monseigneur. Voortaan laat hij onder het familiewapen de tekst aanbrengen : "In nitore constat" = Hij volhardt in schoonheid.

29-09-1857

Vier broeders beginnen het weeshuis St.- Mary ’s Orphanage in North Hyde in London te besturen.

In 1871 waren er al 512 kinderen. De edelmoedigheid van de Engelse katholieken bleef niet in gebreke om de eerste gebouwen fel uit te breiden.

31-08-1859

Acht broeders, in dienst van de militaire gevangenis te Aalst, worden weggezonden omdat deze gevangenis wordt afgeschaft. Dezelfde dag trekt Mgr. Scheppers de vijf Broeders terug uit het cellenkwartier te Vilvoorde: door de plagerijen van het plaatselijk bestuur was hun toestand ondraaglijk geworden.

16/24-04-1860

Tweede reis van Mgr. Scheppers en Br. Vincent naar Londen.