Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

Bloei van de congregaties, afsterven van Victor Scheppers en inleiding van het zaligverklaringproces

27-08-1861

De Broeders komen te Alsemberg om er het St.-Victorinstituut, een internaat, over te nemen dat slechts enkele leerlingen telt. Het leerlingenaantal stijgt tot 146 in 1872. Mgr. Scheppers komt er graag en predikt er meermaals, o.m. tijdens de retraites van de leerlingen.

31-01-1862

De zeven Broeders werkzaam in de ziekenzalen van de gevangenis van Vilvoorde worden ontslagen door minister Tesch.

15-02-1865 

Sterfdag van Kardinaal Wiseman, Aartsbisschop van Westminster.

05-1865

Mgr. Manning wordt tot opvolger van Kardinaal Wiseman aangesteld. Beide aartsbisschoppen hadden een enorme invloed. Wiseman was meer een geleerde, een cultuurmens. Manning, een bekeerling, benutte zijn organisatietalent om de liefdadige instellingen op grote schaal uit te breiden en de arme katholieke Ieren, die naar London waren uitgeweken, in katholieke scholen en instellingen op te vangen. Nog meer dan Wiseman, was hij de broeders en de stichter genegen. 

15/25-09-1865

Derde reis van Mgr. Scheppers en van Br. Vincent naar London.

21-07-1868

Overlijden van Edouard Ducpétiaux. Hij droeg zeer veel bij tot het verbeteren van het gevangeniswezen en oefende, mede door zijn geschriften, een grote invloed uit, ook in het buitenland.

18-10-1870

De bevolking van het huis van Brook Green verhuist naar Boleyn Castle. De bevolking bedraagt 100 leerlingen. Nu zal het aantal verdubbeld worden. 

10-08-1876

De broeders nemen het bestuur over van de Nijverheidsschool van Little Ilford, London. Het bevat 160 kinderen die er, zoals in de twee andere instellingen, lager en beroepsonderwijs ontvangen. Alle drie zijn vrije internaten.

07-03-1877

Mgr. Victor Scheppers, stichter van twee congregaties, overlijdt. 

3/7-08-1925

Het algemeen Kapittel der Broeders, gehouden te Mechelen, beslist de inleiding tot het proces der zaligverklaring van hun stichter aan te vragen. 

1926

Kardinaal van Roey stemt ermee in en het eerste gebed voor de zaligverklaring wordt opgesteld. De lezing van het boek van Nimal heeft de Kardinaal overtuigd van de gegrondheid der aanvraag tot zaligverklaring. Hij vraagt aan Rome de volmachten om de rechters van het informatief proces aan te stellen.

20-06-1927

Herdenking van het 75-jarig bestaan van het Scheppersinstituut, internaat-externaat. In aanwezigheid van 400 leerlingen, talrijke oud-leerlingen, Burggraaf Poulet (verwant van Mgr. Scheppers) en Graaf Carton de Wiart : Plechtige mis en Vaandelwijding door Mgr. Tessens, Vicaris Generaal.

Herdenking va het 75-jarig bestaan van het Scheppersinstituut

Uitvoering van de Schepperscantate, tekst Jozef De Vocht, muziek van de dirigent Br. Basiel Gustin. Bij de redevoeringen, in de Schepperscantate en in het zeer mooie Album-Souvernir, werd Mgr. Scheppers op treffende wijze herdacht. De gedenkpenning, geslagen voor deze gelegenheid, vertoont de beeldenaar en het wapen van Mgr. Scheppers. Auteur: B. Teurlinckx, 1927

10-11-1927

Het Stadsbestuur van Mechelen verleent aan een nieuwe straat de naam Mgr. Scheppersstraat.

09-03-1928

Opening van het informatief proces te Mechelen.

29-03-1929

Sluiting van het informatief proces. Voortaan zal men Mgr.Scheppers dikwijls vernoemen als Dienaar Gods. De eerste Postulator was Br. Damaso Cerquetti; de eerste Vice-Postulator, Br. Emiel Siebelinck. Ze zijn ermee gelast aan de bevoegde overheden te Rome alle mogelijke inlichtingen te verschaffen.

25-01-1939

Eeuwfeest van de Congregatie der Broeders.

21-06-1952

Overbrenging van de stoffelijke resten van Victor Scheppers van het kerkhof van Walem naar het Scheppersinstituut in Mechelen.

03-03-1957

Decreet i.v.m. de geschriften van de Dienaar Gods Victor Scheppers.

19-12-1963

Decreet aangaande het begin van het Proces van zaligverklaring.

04-09-1964

Begin apostolisch proces over het leven van Victor Scheppers in Mechelen, dat eindigt op 5 mei 1965.

16-03-1987

Op 16 maart 1987 werd Victor Scheppers door  paus Johannes Paulus II eerbiedwaardig verklaard.