Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

Casa Generalizia dei
Fratelli di N.S. della Misericordia
Via Bogliasco, 34 - 00163 - Roma
Tel. 06/66418552 - Fax 06/66411374
 
Rome, 25 januari 2011
 
Beminde Broeders en Leken,

De 172ste verjaardag van de Congregatie

    25 januari is een bijzondere dag waarop worden we uitgenodigd om de Heer te danken voor de grote gunst die hij ons verleend heeft. Inderdaad, op 25 januari 1939 keurde de Kardinaal van Mechelen, Mgr. Sterckx, onze eerste regels goed toen de eerste drie jongeren: een timmerman, Corneel Van der Veken, een huisschilder, Jaak Lowette en een steenhouwer, Pieter Peeters, hun noviciaat begonnen en respectievelijk de namen kozen van Lodewijk, Vincentius en Rombout. Met deze eenvoudige en familiale viering kwam de Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid tot leven.
 
    Sindsdien zijn al goed 172 jaren voorbijgegaan van dienst aan de Kerk, in het apostolaat bij de gevangenen, in de opvoeding van jongens en jongeren, in de zorg voor ouderlingen. Een missie die werd ondernomen in de geest van barmhartigheid, en die grondig geheel het apostolisch werk van de Broeders heeft getekend. Terwijl we onze dank tot God richten voor de gave die Hij ons schonk in de persoon en het werk van onze Vader Stichter, vernieuwen we onze wil om Hem te dienen en herhalen we onze trouw aan  het Charisma van de Barmhartigheid, dat Vader Victor Scheppers ons nagelaten heeft als een kostbare erfenis.  
 
    Vanaf het begin van onze geschiedenis als congregatie, zijn de Broeders altijd begeleid geweest door vele leken, mannen en vrouwen, die met hun professioneel werk hebben meegeholpen en, dikwijls, bezield waren door een zo goede wil en een zo barmhartige geest, dat ze beschouwd werden als evenzoveel leden van onze communiteit.
 
    Niettemin is hun aanwezigheid de jongste jaren niet alleen betekenisvol, maar ook determinerend geworden voor onze opvoedkundige en begeleidingsdiensten. Daarom is 25 januari een betekenisvolle datum zowel voor ons religieuzen, als voor de mannelijke en vrouwelijke leken die ons bijstaan; in een woord voor geheel de barmhartige gemeenschap.

    De verjaardag van de stichting van onze Congregatie is, daarbij, een geschikt moment voor enige reflectie op ons leven en onze toekomst. Vandaag zou ik de relatie Broeders – Leken willen benadrukken: een zeer dynamisch verband omdat de toestanden zich wijzigen en dat wat is gebeurd in enkele van onze werken of wat staat te gebeuren in andere, ons verplicht nieuwe relaties te bepalen en nieuwe functies te overwegen zowel voor de leken als voor de religieuzen.

•    Wij religieuzen moeten ons ervan overtuigen dat onze missie ons altijd meer moet sturen naar de vorming van ons charisma in de leken die met ons bedrijvig zijn in de Werken en dat onze aanwezigheid in die Werken als hoofddoel moet hebben de pastorale bezieling gericht naar heel de gemeenschap, zowel de opvoedkundige als de hulpverlenende. Verder dan deze aanwezigheid, op welk moment van ons leven en in welke gezondheidstoestand we ons ook kunnen bevinden, zal de grootste bijdrage die we als religieuzen zouden kunnen bieden, gegeven worden door ons leven in Gemeenschap, ons gebed en onze geest van onthaal.  Deze zouden de sterke punten moeten zijn in onze samenwerking waartoe we geroepen zijn om als broeders aan te bieden. Misschien zouden we moeten herhalen wat Sint-Petrus zegde tegen de kreupele die hem aan de poort van de Tempel een aalmoes vroeg: “ik heb goud noch zilver, maar wat ik heb geef ik je heel graag: in de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel”… en doen wat hij zelf heeft gedaan: “hij nam hem bij de rechter hand en hielp hem op te staan” (Hand. 3,6).
 
•    Van de Leken verwachten wij een grote verantwoordelijkheid in het uitoefenen van hun functies, leidinggevende of afhankelijke, alsook een groei in het geestelijke en in het charisma van de barmhartigheid, opdat de geest die altijd onze Werken heeft bezield moge levendig blijven.

Voorbereiding van het Algemeen Kapittel

    Op 7 maart, verjaardag van de dood van onze Stichter, zullen we de weg beginnen die ons zal brengen naar de viering van het 32ste Generaal Kapittel, dat zal plaats hebben te Ravascletto (Udine – Italië) van 15 juli 2012 tot 5 augustus 2012 en waarop 9 leken zullen uitgenodigd worden uit de verschillende Provincies en Delegaties waarin een lekenbeweging bestaat die nauw aansluit bij onze geest. Elke kapittelsamenkomst is een genademoment: een genade die we moeten vragen aan de Heer, en die we niet mogen laten voorbijgaan of, nog veel minder, minachten. Het lijdt geen twijfel dat we allen, broeders en leken, ons bewust zijn van het belang dat een Generaal Kapittel kan hebben, in de omstandigheden waarin we elkaar als Congregatie ontmoeten. Het mag geen “gewoon” Kapittel zijn, als we daarbij denken aan een vergadering van afgevaardigden die alleen bedacht zijn op het wijzigen van enkele punten uit de Constituties en aan de keuze van  de nieuwe Generale Raad. Het moet een Kapittel worden waarin de leden werkelijk bekommerd zijn om de situatie van de Congregatie, de moed hebben om een weg naar de toekomst aan te wijzen, die ernstige en diepgaande wijzigingen te zoeken en te vinden die moeten doorgevoerd worden opdat het Charisma van de Barmhartigheid, zoals Vader Victor het ons heeft gegeven en de Broeders die ons zijn voorgegaan het ons hebben overgeleverd, als gist blijft van een geloofwaardige missie en een waardevol apostolaat.
    
    Het Generaal Bestuur heeft een lemma voorgesteld waarop we onze overdenkingen kunnen scherpstellen: “GIST ZIJN VAN BARMHARTIGHEID”. Daarenboven, met inachtneming van de normen en beslissingen van de voorgaande Generale Kapittels en gezien het aantal Broeders in de verschillende Provincies en Delegaties, heeft het bepaald dat de samenstelling van de Vergadering de volgende zal zijn:

o   5 leden van rechtswege: de leden van de Generale Raad
o   2  benoemde  leden :  de  Afgevaardigde van de Canadese Delegatie en die van de
     Afrikaanse Delegatie
o   8  gekozen  leden :  2  voor  de Vlaamse Provincie, 2 voor de Italiaanse, 2 voor de
     Afrikaanse   Delegatie,   en  1  voor  elk  van  de  Delegaties uit Canada en Latijns
     Amerika.
o   Gedurende de eerste week zullen er 9 leken aanwezig zijn.
o   E.  Pater   Albert  Van  Hecke,  salesiaan,  zal  ons  als moderator bijstaan in onze
     overdenkingen, terwijl de Canadese diaken Yvon Matte hulpsecretaris zal zijn.

    Het Generaal Bestuur heeft het “organisatiekader” voor het Kapittel afgelijnd, maar veel belangrijker zullen haar voorbereidingen en de inhoud van de overdenkingen voorafgaand aan het Kapittel zelf zijn die de werkzaamheden van de leden van de Vergadering zullen leiden. Verlangend dat in deze fase van de voorbereiding de grootst mogelijke betrokkenheid zou heersen, en vooraleer enkele concrete lijnen te trekken, zou ik graag van alle medebroeders en van de meest geëngageerde leken, een aantal voorstellen hebben over thema’s die u als zeer belangrijk beschouwt of meer actueel en die ons zouden kunnen geleiden bij de komende overwegingen.

•    Ik stel voor dat de Oversten van de Communiteiten alle Medebroeders uitnodigen zich op weg te begeven naar de viering van het Kapittel: door persoonlijk en communautair gebed, door trouw in hun apostolaat en door een broederlijk leven in gemeenschap. In een communautaire overdenking zullen de broeders de thema’s kunnen aanduiden die zij als belangrijk beschouwen om voorgesteld te worden aan de overdenking van allen; stuur ze me per e-mail. Natuurlijk zullen ook de individuele voorstellen goed onthaald en gewaardeerd worden. Het betreft niet de Provinciale Kapittels, noch de brieven die, op zijn tijd, eenieder vrij zal mogen sturen naar het Generaal Kapittel, maar wel de ideeën die ons tot gids kunnen zijn bij de overdenkingen tijdens deze voorbereidende route.
 
•    Dezelfde oproep zou ik willen richten tot die Leken, onze medewerkers op het professionele plan, die de geest van onze Stichter beleven, omdat ze hem hebben ontmoet en gewaardeerd in het persoonlijk contact met de Broeders of met onze Werken. Het is mijn bedoeling dat die aanwezigheid en deelname altijd toeneemt zoals reeds gebeurde door verdieping tijdens de laatste Generale Kapittels:

•    In het begin was deze aanwezigheid beperkt tot een uitnodiging aan sommige leken, opdat ze ten persoonlijken titel een conferentie zouden geven.
 
•    In het 29ste Kapittel (2000) had vanwege de Broeders-kapittelleden een eerste reeks overwegingen plaats over het belang van de aanwezigheid van de Leken in onze Werken.
 
•    In het 30ste Kapittel (2006) was de deelname van de Leken niet enkel ten persoonlijken titel, maar in hoedanigheid van vertegenwoordigers van verschillende groepen. Zij waren de hoofdrolspelers in de vergaderingen van de eerste week van de kapittelwerkzaamheden, omdat ze daarin niet alleen hun werk en de samenwerking die ze verleenden hebben uiteengezet samen met de weg die ze doorliepen in de verschillende geografische zones, maar ze  deden ook enkele voorstellen die de Kapittelleden aanvaard hebben en waarover ze nadachten.
 
•    Tijdens de vier laatste jaren werden verschillende voorstellen met enthousiasme aanvaard in sommige streken, met scepticisme in andere en ook, verkeerd geïnterpreteerd in enkele gevallen.  Eveneens hebben we steun verleend aan veel positieve initiatieven (zoals de studie van het charisma, de deelname op professioneel en personeel vlak, de  voorstellen van projecten gericht op het uitwisselen van informatie,…) die, alhoewel slechts een beperkt antwoord, niettemin onze goede wil hebben getoond en het verlangen dat het lekenproject zich zou versterken en zich zou transformeren in een mooie realiteit.
 
Vandaag nodig ik alle leken uit opdat ze, vertrekkende van de voorstellen van het laatste Generaal Kapittel, van de voorgestelde ontwikkelingen in de verschillende documenten van de jongste tijd, en van de ontleding van de moeilijkheden die ze onderweg ondervonden, hun bezorgdheden zouden willen aanduiden en voorstellen doen ter attentie van allen. Ik ben er ten volle van overtuigd dat meer dan hun ervaring als medewerkers in de verschillende functies die ze hebben in onze Werken, de leken ons zullen helpen in de reflectie over het charisma van de barmhartigheid “ervaren en beleefd” in hun lekenstaat. Daarom zal de bijdrage die ze ons zullen leveren enorm waardevol zijn en niet alleen dienen om altijd juister de lijnen van hun medewerking en hun deelname aan de Barmhartige Familie te bepalen, maar ze zal de Broeders helpen om altijd meer onze rol als godgewijden te verdiepen en de volledige draagwijdte van het wederzijds verband broeders – leken te verstaan.  

    Het is mijn bedoeling dat de weg van bezinning leidend naar het Generaal Kapittel van 2012 voorbij eenieder kan komen en, mogelijk, in een communautaire vorm, zowel voor de religieuzen als voor de leken.  Op die manier zal het Kapittel zelf het resultaat zijn van een gemeenschappelijke inspanning en verlangen.  Vermits deze tocht zou moeten beginnen de 7de maart, vraag ik om de thema’s en de suggesties, communautair of persoonlijk, voor deze datum op te sturen.

    In het Kindsheidsevangelie lezen we wel twee maal dat “Maria, van haar kant, zorgvuldig de herinnering aan deze feiten bewaarde en ze inwendig overwoog” (Lc. 2, 19; 51b). Deze aandacht voor het waarnemen van de werkelijkheid die haar omringde, dit verlangen om de feiten te interpreteren die voorkwamen in haar leven, en haar wil om te zoeken wat daarin het project van God met haar was en haar beslissing om in alles de wil van de Heer te volgen, kunnen voor ons een gids zijn bij het nadenken over de huidige situatie van onze Congregatie, bij het verstaan wat God ons wil zeggen in deze omstandigheden en bij het vertrouwvol gebed opdat Hij het moge zijn die ons verlicht en ons de kracht geeft om de meest relevante beslissingen te nemen. Indien we in alle omstandigheden van ons leven Maria moeten navolgen in haar beschikbaarheid voor de wil van God, worden we vandaag uitgenodigd om met creativiteit nieuwe wegen te zoeken en in ons hart te herbergen het vertrouwen, de illusie en de hoop.
 
    Moge Maria, onze goede Moeder van Barmhartigheid en Moeder van de Hoop, onze gids zijn en onze kracht.

Br. Paolo Barolo, g.o.