Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

In het Sint-Eligiusinstituut woont nog één broeder.

De eerste communiteit in Antwerpen

De Sint-Jozefschool in Antwerpen

In 1887 begon het avontuur van de Broeders van Scheppers in Antwerpen met de Sint-Jozefschool. Deze school werd in 1878 geopend in de toenmalige Boeksteeg, nu Aalmoezeniersstraat. De Dienaars van de H.H. Harten, bijgestaan door de Broeders ven Liefde uit de Eikenstraat onderwezen er de volkse jeugd van het Sint-Andrieskwartier.

Tot missiearbeid naar Schotland geroepen, werden de Dienaars van de H. H. Harten vervangen door de Broeders van Scheppers. Die stichtten in 1891 het Sint-Jozefweeshuis, dat weldra 200 weesjes herbergde.

Toen in 1894 de school door de staat aangenomen werd, was ze op dat ogenblik de meest bevolkte school van de stad. Br. Martialis, Br. Emiel en Br. Gerard volgden elkaar op als directeur. Vier oud-leerlingen traden toe tot de congregatie. 

In 1912 kwam een einde aan de aanwezigheid van de broeders in school en weeshuis. De school bleef open, maar het weeshuis ging dicht. Zo verdween meteen het enige katholieke weeshuis van de stad Antwerpen.

Een nieuw begin

Groepsfoto bij het zilveren jubileum van de eerste Br. Directeur van het Sint-Eligiusinstituut in 1912, Br. Errnest Cleiren

Op 1 oktober 1894 begon de geschiedenis van de Sint-Eligiuscommuniteit verbon- den aan het Sint-Eligiusgesticht. Pastoor Karsseleers vroeg de Broeders van O.-L.-Vrouw van Barmhartigheid immers om een school te openen in de pas gestichte parochie Sint-Eligius aan de Van Helmontstraat.  De toenmalige overste, broeder Philippe Sohy, gaf daarvoor zijn toestemming.

Br. Ernest Cleiren werd de eerste directeur van het Sint-Eligiusinstituut. Achttien jaar zal hij het instituut en de communiteit leiden.  In 1912 vierde hij zijn zilveren kloosterjubileum met tal van medebroeders. Dat jaar volgde Br. Gerard Van Maroey hem op als directeur in Sint-Eligius.

Een nieuwe verblijfplaats

Van augustus 1955 tot half oktober 1977 woonde de Sint-Eligiuscommuniteit in Deurne. In 1953 werd immers het Sint-Fredegandusinstituut op de Lakborslei in Deurne-Noord overgenomen van de Broeders van Liefde om in 1955 ingericht te worden als Technische handelsschool. In 1956 telde de communiteit in Antwerpen 9 broeders. Zeventien oud-leerlingen traden toe tot de congregatie.

Van twee communiteiten naar één klooster met één broeder

Van half oktober 1977 werd de Sint-Eligiuscommuniteit in twee gesplitst : één communiteit ging weer in Antwerpen wonen bij het Sint-Eligiusinstituut, een andere bleef in Deurne bij het Sint-Fredegandusinstituut.

In 1997 werd de communiteit van Sint-Fredegandus in Deurne opgeheven. En in Sint-Eligius bleef Br. Kristiaan, Provinciale Overste, als enige broeder in de Van Helmontstraat in Antwerpen wonen.

Directeurs en Oversten met een lang mandaat

Lange tijd was de directeur van het instituut ook overste van de communiteit. In 1894 werd  Broeder ERNEST Cleiren de eerste directeur en overste van het Sint-Eligiusinstituut, toen nog gesticht genoemd. Hij zou dat  gedurende18 jaar blijven.

Dan volgden de directeurs zich in snel tempo op totdat Broeder CESAIRE Van Bergen in 1927 begon aan een periode van ruim 15 jaar. Hij was ook reeds even directeur en overste van 1919 tot 1922.

Zo ziet het Sint-Eligiusinstituut eruit sinds 1988

In 1945 begon Broeder KAMIEL Diddens aan zijn directeurschap. Hij zou dat 23 jaar volhouden. Hij slaagde erin om het instituut uit het slop te halen en erkend te krijgen door de staat.

In september 1968 werd Broeder KRISTIAAN Delvigne directeur van het Sint-Eligiusinstituut. Gedurende 36 jaar zal hij het beleid van het instituut bepalen samen met tal van medewerkers. Tijdens die periode veranderden het Sint-Eligius- en het Sint-Fredegandusinstituut van uitzicht door grootse bouwwerken. 

Ook de schoolstructuren ondergingen grondige wijzigingen: o.m. overdracht van het hoger onderwijs in het Sint-Eligiusinstituut aan de Karel de Grote Hogeschool en overname van het Sancta Maria Instituut in Deurne wat uitmondde in drie campussen voor secundair onderwijs met de nieuwe naam Scheppersinstituut-Antwerpen.

De broedercommuniteit in het Sint-Eligiusinstituut in 1927.
ZITTEND: de Brs. Octavien, Armand, Ivo en Elzear.
STAAND: de Brs. Hugo, Hippoliet, Sigismond, Placied, Karel en Libérat.
 

Deurne bij Antwerpen rond 1960
De Brs. Ernest, Nestor, Eusebius, Pamfiel, Berchmans, Armand, Kamiel, Kristiaan, Albert

 

Bronnen : "ONZE SCHOLEN  --  GEDENKBOEK  --  1879 - 1929"  -- gedrukt op de persen van V. VAN DIEREN & CO.