Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

 

Vanuit onze christelijke inspiratie hanteren we een hoopvol mensbeeld

Victor Scheppers heeft steeds beklemtoond dat élke jongere de moeite waard is. Vanuit onze evangelische opdracht om medemensen tot dienst te zijn, blijven wij ook vandaag uitgedaagd om jongeren kansen tot ontplooiing te bieden. Daarom ook zijn onze scholen leefruimtes waarbinnen personeelsleden de christelijke levenshouding kunnen voorleven en doorgeven. Zij moedigen er jongeren aan om deze basisinspiratie tot de hunne te maken.

Op school ontmoeten wij de jeugd in de groei naar volwassenheid. Dit complex gegeven mag geen bron van ergernis zijn: we aanvaarden trouwens onze leerlingen als zoekende  jongeren! Bijzondere bekommernis gaat hierbij uit naar hen die met zorgvragen, belemmeringen of kwetsbaarheid ons pad kruisen.

De spontaan-enthousiaste dynamiek waarmee we in hen willen geloven en hen vertrouwen en verantwoorde­lijkheid durven geven, wordt zo voelbaar en duidelijk. Dit dagelijks zorgend omgaan maakt ons opvoedingsproject voelbaar voor de leerlingen. Zo ontmoeten de wensen van ouders de opvoedkundige vaardigheden van leerkrachten.

Mede hierdoor durven jongeren hoopvol en veerkrachtig aan hun toekomst werken. Wij coachen hen daarbij door hen te prikkelen met dilemma's en keuzes die ook [jong]volwassenen te beurt vallen. Tegelijk moeten wij hen normen aanreiken én voorleven voor duurzame, rechtvaardige levenskeuzes. Dit engagement maakt van Scheppersscholen zeer toegankelijke leer- en leefomgevingen voor jongeren; met deze inspanningen schrijven we mee aan een hoopvolle toekomst voor de komende generaties.

We streven een integrale en kwaliteitsvolle opvoeding na

Wij willen dat ouders en leerlingen voor onze Scheppersscholen kiezen omdat wij garant staan voor degelijk, boeiend én zorgzaam onderwijs. Dit betekent ook dat jongeren bij ons hun intellectuele, psychische, spirituele, lichamelijke, muzische, communicatieve en sociale vaardigheden kunnen ontdekken en ontplooien. Daarbij zijn wij getuigen van de herkomst en de veerkracht, maar ook van de kwetsbaarheid en de beperkingen van de ons toevertrouwde jongeren.

Deze integrale begeleiding vertaalt zich heel uitdrukkelijk in het constant zoeken naar een verantwoord evenwicht in ons opvoedkundig optreden. Dit dwingt ons ertoe voortdurend te reflecteren op ons relationeel handelen. Zo streven we elke dag opnieuw naar een gezonde balans tussen loslaten en leiden, tussen bijsturen en sanctioneren, tussen ernst en humor, tussen studie en ontspanning...

De inbreng van diverse diensten en externe deskundigen komen de aanschouwelijkheid van leerinhouden ten goede. Ter illustratie van gewenste attitudes in de huidige maatschappelijke realiteit, wordt buiten de schoolmuren gezocht naar bemoedigende getuigenissen en voorbeelden van goede praktijk.

Deze volgehouden aandacht voor integrale opvoeding vereist bovendien van elke medewerk[st]er een grote waakzaamheid bij het aanreiken, verwoorden en voorleven van de correcte attitudes. Zo trachten wij jongeren op te voeden tot relatiebekwame, positief-kritische, solidaire, sociaal-geëngageerde en levenslustige jongvolwassenen.

Voor elk kind bieden we kansen

Kinderen onderscheiden zich door persoonlijke gedachten en gevoelens, waarden en normen, zekerheden en twijfels, talenten en beperkingen. Het samenspel van aanleg, milieu, eigen initiatief en omgevingsinvloeden laat hen uitgroeien tot unieke persoon- lijkheden.

In onze scholen erkennen en aanvaarden we iedere jongere in die [groei naar] authenticiteit en jongvolwassenheid. We streven naar een dynamisch samenleven waarbij lesgeven, contacten tussen jongeren en volwassenen, permanente vorming en opvoeding harmonieus in elkaar verweven zijn.

Onze stichter Victor Scheppers heeft ons een uitgesproken bekommernis om jongeren met specifieke noden voorgeleefd. Daarom besteden we bijzondere aandacht en zorg aan jongeren met leerachterstanden of -moeilijkheden en/of met lichamelijke of geestelijke belemmeringen. Door onze geïnteresseerde aanwezigheid, ons inlevingsvermogen en ons sterk uitgebouwd zorgaanbod trachten wij een antwoord te bieden op de zorgvragen die ons bereiken via ouders, leerlingen of hulpverleners. Indien onze eigen deskundigheid ontoereikend is, zoeken we naar een onderwijsvorm en een zorgaanbod op maat van de leerling.

In die jarenlange samenwerking met leerlingen en hun ouders, vormt het leven op school reeds een uiterst zinvolle periode op zich. De vele mogelijkheden tot inzet en engagement zijn waardevolle kansen tot persoonlijkheidsontwikkeling. Zij geven zin en dynamiek aan de jeugdjaren van onze leerlingen. Vanzelfsprekend hebben ze een niet te onderschatten impact op de ontwikkeling van waarden en attitudes die nodig zijn in latere relaties in een gezin, een werkomgeving of een engagement in het sociale leven.

We handelen vanuit een attentvolle betrokkenheid

Hierin bestaat de kernuitdaging van ons opvoedingsproject: we willen op onze Scheppersscholen de leerlingen elke dag opnieuw op een oprechte en geïnteresseerde wijze nabij zijn. Deze houding maakt het mogelijk om in elke schoolse situatie positief gedrag bij jongeren te stimuleren, te bewaken en te bewerken en tevens nieuwe zorgbehoeften en noden te detecteren.

Onvoorwaardelijk kiezen we dus voor een intense aanwezigheidspolitiek: we leven niet naast, maar mét onze leerlingen. Oprecht geïnteresseerde aanspreekbaarheid wordt zo een basisattitude waarmee we de essentie van ons opvoedkundig werk kunnen realiseren: jongeren steunen, sturen en stimuleren. Belangstelling voor wat jongeren bezighoudt, zet hen aan tot engagement, tot inzet voor medeleerlingen en tot een levenslustige ingesteldheid.

Gecombineerd met een duidelijk verwoorde regelgeving, sporen wij met een minimum aan sancties jongeren aan tot de gewenste studieijver en een relationeel correcte houding. Hierdoor wordt een uitgesproken correctief en sanctionerend optreden overbodig. Dit laat ons toe om - zoals Victor Scheppers het zelf voorleefde - omzichtig  om te springen met gezag.

Als leerling-nabije leerkrachten en opvoeders kunnen we daarenboven ook betere leerkrachten zijn: we hebben een rijkere beeldvorming over elke jongere en zijn in staat tot een genuanceerder en rechtvaardiger oordeel.

Elke klas(groep) is een leerlaboratorium voor sociale vaardigheden waarbij jongeren positief uitgedaagd worden. Orde, discipline, stiptheid, netheid en stilte zijn attitudes die onontbeerlijk zijn voor de realisatie van een positieve klassfeer. Ze zijn de uitdrukking van onderling respect in het hele schoolgebeuren.

Ook de onderbrekingen en de informele contacten voor, tijdens en na schooltijd maken deel uit van het schoolleven. Deze momenten van samenzijn bieden dagelijks kansen om correcte communicatievormen en attitudes te ontwikkelen. Zo bevorderen leerkrachten en leerlingen samen het welbevinden van iedereen. Het behoort tot onze taak jongeren bij dit alles te begeleiden en voor te leven: we bieden hen structuur aan, geven richting en voorzien leer- en leefruimte. We bouwen zo de weerbaarheid op die ze nodig hebben om te kunnen slagen in vervolgonderwijs en in een latere werkomgeving.

Onze verbondenheid biedt een wederzijds houvast

De uitbouw van onderwijs en opvoeding in onze scholen zien we als een gedeelde verantwoordelijkheid. De uitdrukkelijke keuze voor een gezamenlijke en intense beschikbaarheid voor onze leerlingen, betekent een meerwaarde die ons toelaat het opvoedingsproject van Scheppersscholen in Vlaanderen te realiseren. Ons opvoedkundig handelen zien wij dus als teamwork dat slechts kans op slagen heeft indien bij iedereen eensgezindheid bestaat omtrent visie op leerdoelstellingen, opvoedingsmethoden, regels en regelhand­having.

Ook dagdagelijkse omgangsvormen hebben een invloed op het welbevinden en het opvoedingsklimaat waarin jongeren aan ons toevertrouwd worden. In die respectvolle dialoog kunnen jongeren in onze scholen de basis vinden waarmee ze op hoopvolle en dynamische wijze bouwen aan hun geluk en unieke persoonlijkheid.

Leerlingen en ouders hebben daarnaast ook behoefte aan duidelijkheid. Daarom moeten we onze verwachtingen, onze regelgeving en onze beoordelingsnormen met hen voldoende communiceren. De krachtlijnen van ons pedagogisch handelen dienen geduid te worden, opdat leerlingen en ouders in ons project een houvast vinden inzake het waarom van wat wel of niet wenselijk is.

Wij leggen bovendien een grote openheid aan de dag om samen met ouders en leerlingen te werken aan een positief leer- en leefklimaat op school. Daarom worden ze maximaal betrokken bij overleg- en inspraakorganen en bij vele scolaire activiteiten.

Verbondenheid en eensgezindheid in alle rangen verstevigen op die manier onze slagkracht en bieden ook houvast en duidelijkheid aan allen die zich betrokken voelen bij ons pedagogisch project.