Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

 

Onderwijstraditie

Als Scheppersscholen dragen wij een naam met anderhalve eeuw onderwijstraditie. Hij verwijst naar een sociaal bewogen jongeman uit de 19de eeuw: Victor Scheppers. Een kennismaking met het leven en werk van onze stichter verduidelijkt welke apostolische basisinspiratie en maatschappelijke beweegredenen hem hebben aangezet tot de wereldwijde organisatie van  waardenvol onderwijs. Deze korte geschiedschrijving gunt de lezer bovendien een blik op de opmerkelijke onderwijstraditie waar wij met trots deelachtig mogen aan zijn. Wie zich verder wil verdiepen in de historische figuur Victor Scheppers, leest best  De ceder van de Libanon (verkrijgbaar via elke school van Scheppers]...

Victor Scheppers wordt geboren te Mechelen op 25 april 1802, als jongste van vier kinderen van zeer welstellende ouders. Het gezin blijft echter niet van tegenslag gespaard: rond zijn dertiende verliest hij zijn moeder en twee zussen. Victor loopt school in Mechelen en Aalst.

Hij wil zich ten dienste stellen van God en van zijn medemensen en kiest voor het priesterschap. Op 13 april 1832 wordt hij dan ook priester gewijd te Mechelen. Zijn apostolische levensspreuk luidt: Honor Deo, labor mihi, utilitias proximo:  God de eer, mij het werk, de naaste het nut.

Noenschool en zondagsschool

Aangegrepen door de armoede, de ongeletterdheid en de kwetsbaarheid van medemensen, beslist hij rond 1835 de eerste  noenschool en zondagsschool  op te richten. Daar krijgen arbeiders en ambachtslieden onderwijs en vorming. Victor Scheppers moedigt hen daartoe aan, omdat hij weet dat zij anders van alle onderwijs verstoken blijven. Hij verschaft ook onderricht aan jongeren die na hun dagtaak nog wat willen bijleren.

Victor Scheppers wordt benoemd tot kanunnik aan de kathedraal te Mechelen en zorgt er voor het godsdienstonderricht. In 1839 sticht hij zijn eerste kloostergemeenschap: De Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid. Naast de vele inspan- ningen voor onderwijs, gaat zijn aandacht meer en meer uit naar hulp aan gevangenen. Zo wordt zijn gemeenschap actief in de gevangenissen van Vilvoorde, Aalst, Gent en St.-Hubert.

In 1851 sticht hij een zustergemeenschap: De Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid. Zij houden zich vooral bezig met kleuteronderwijs en kantbewerking.

Verspreiding

Vanuit Rome - en later ook vanuit Londen - wordt gevraagd om hulp te bieden in gevangenissen voor jonge delinquenten, in weeshuizen en in scholen. Zo ontstaan de eerste bijhuizen van de congregatie.

In 1856 krijgt Victor Scheppers de titel van Monseigneur. Aan zijn zeer actief en sociaal bewogen leven komt een einde op 7 maart 1877: hij overlijdt te Mechelen na een lange ziekte.

Na zijn dood vestigen de Broeders van Scheppers zich ook nog in Argentinië, Burundi, Canada, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Rwanda, Spanje en Uruguay. Tegelijk breidt in Vlaanderen het aantal Scheppersscholen sterk uit,

In 1987 verheft paus Joannes Paulus II  mgr. Victor Scheppers tot  Eerbiedwaardige.