Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

Ook na de Tweede Wereldoorlog werd de geloofsbeleving nog een tijdlang in de sfeer van de triomferende Kerk en de Katholieke Actie voortgezet. 

Groots feestjaar

De stoet en de bloemenhulde ter gelegenheid van de overbrenging van het stoffelijk overschot van Victor Scheppers van Walem naar de grafkapel in Mechelen, kaderden volledig in dat klimaat.

1952 was een uitzonderlijk groots feestjaar. Kardinaal Van Roey sprak in zijn gelegenheidstoespraak over de levende herinnering aan Scheppers, over zijn voorbeeld dat werd nagevolgd en over zijn onderrichtingen die werden nageleefd.

Drievoudige viering

Zoals het vaak gebeurde in de congregatie werden vele redenen om te vieren aan elkaar gekoppeld : de herdenking van het afsterven van de stichter, zijn geboorte en het honderdjarig jubileum van het Scheppersinstituut.

Al die feestelijkheden en die luister werden gericht op één groot doel: de zaligverklaring van de vereerde stichter. De aankondiging van de plechtige overbrenging van het stoffelijk overschot van de stichter verhulde die bedoeling niet.

Aankondigingsbrief

In zijn aankondigingbrief aan de oud-leerlingen schreef broeder Omer immers: "Het doel van deze overbrenging is niet alleen een piëteitsvol herdenken van het 75-jarig afsterven van onze Stichter, maar tevens een middel om de gedachtenis aan Scheppers weer levendig te maken bij de bevolking.

We zijn er allen stellig van overtuigd dat Vader Stichter vanuit de Hemel met welgevallen neerziet op zijn Congregatie, Broeders, leerlingen en oud-leerlingen. Hij blijft voor ons een toonbeeld van zedelijke grootheid, van onbegrensde naastenliefde en heldhaftige zelfverloochening.

We aanzien Hem als onze Heilige Vader Stichter en hopen dat de H. Kerk eerlang zijn titel van Dienaar Gods zal vervangen door die van Zalige, de Heilige Vader Victor Scheppers ".

Stoet en bloemenhulde

Feestelijke stoet bij de overbrenging van Victor Scheppers

De feestelijke stoet was één grote uitdrukking van de verering voor Scheppers en van de nadrukkelijke aanwezigheid van de congregatie en haar scholen in het maatschappelijke leven.  

"Duizenden leerlingen stonden langs weerkanten van de steenweg keurig opgesteld met vaandels en bloemen en groetten eerbiedig. Nadat het stoffelijk overschot door zes Broeders op een gereedstaande praalwagen was overgebracht, las Mgr. De Smedt de liturgische gebeden, terwijl de talrijke menigte ingetogen en eerbiedig toekeek.

Onder het statige gebons van de machtige Salvatorklok en het blijde gejubel van de beiaard zette de triomfstoet in langs de Ste-Kathelijnestraat, waarvan de meeste huizen voor de gelegenheid versierd waren en waar een indrukwekkende schare Mechelaars zich op de stoepen verdrong om het gebeente van de grote Volksvriend te groeten."

Triomfstoet praalwagen

De praalwagen met het lichaam van Victor Scheppers

"Vooraan in de stoet stapten de verschillende afdelingen der leerlingen van de Zusters- en Broedersscholen, allen netjes uitgedost, onberispelijk opgesteld en voorafgegaan van hun wapperende vaandels en kleurrijke bloemen-ruikers.

Hierna volgde het knapenkoor van Br.Heliodoor : een mooie groep van honderd zangers gekleed met rode toog en witte superplie. Daarna stapten een imposante groep seminaristen in koorhemd, de geestelijkheid van Mechelen en het Metropolitaans kapittel, gevolgd door Mgr. De Smedt.

Dan verscheen de rijkversierde praalwagen getrokken door 4 paarden, elk begeleid door een koetsier in livrei. Deze wagen was uitgevoerd onder de leiding van E. Br. Hilaire, directeur aan onze Middelbare Tuinbouwschool van Wetteren, naar het plan van de kunstschilder Herman Verbaere, oud-leerling der Broeders te Wetteren." 

Bron : SCHEPPERS, ONZE SCHOOL door An Hermans en gedrukt in 2002