Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

Over de viering van het honderdjarig bestaan van de congregatie vertelt een schoolopstel uit 1939.

Honderd jaar

"Honderd jaar zijn verloopen sinds de stichting van de Congregatie der Broeders van O.-L.-Vrouw van Barmhartigheid. Honderd jaar is het geleden dat Mgr. Scheppers zijn edel werk grondvestte, nederig en hoopvol.” 

“En heden: hoe moet hij verheugd neerblikken op zijn kinderen, zijn trouwe volgelingen, die in zijn spoor zijn gegaan, zijn wijze raadgevingen en heilige voorschriften hebben opgevolgd; zij die nu in verscheidene landen hun beste krachten besteden vooral aan de opvoeding der jeugd !” 

Ochtend van de feestviering

Eeuwfeestviering stichting broedercongregatie

Ja, daarom mag wel een nieuwe zang worden aangeheven; dat verdient op werkelijk schitterende wijze gevierd te worden.

Te 6 u.30 werden we gewekt, heel gewoon zooals alle dagen, met het eenige verschil dat het een half uurtje later was!

Onze zondagsche kleeren waren het eerste uiterlijke bewijs der feestviering dien morgen; maar 't innerlijke teeken was reeds lang in ons: een plechtig triduum, gedurende hetwelk we zoo vurig hadden gebeden, was ons hart en onzen geest komen opwekken.

Reeds des Zondags had de Z.E. Heer Aalmoezenier onze aandacht getrokken op de beteekenis van het honderdjarig jubileum.”

Feestviering

Het eerste waarnaar we trachtten dien morgend, was eens even op de speelplaats te kunnen piepen, en ik zag nog juist de laatste vlag uitsteken. Reeds wapperden de andere in den wind en van weerskanten boven het reuzenportret van Mgr. Scheppers flapten de frissche kleuren van al de landen, waarin de Broeders zich gevestigd hebben. Boven den topgevel uit speelde de wind lustig met de Schepperskleuren en stond onze vlag als "hoogste" teeken van het jubelfeest.

Intusschen werd er gebeld en de kijklustige koppen gingen bijna achterwaarts naar de kapel. De kapel ! Laat me maar vlug zeggen: hier voelt men zich thuis; zelfs met haar dagelijksche versiering wekt ze op tot innigheid, tot diepe godsvrucht. En nu! ... Hoe fijntjes en toch sober versierd! Reeds bij het binnenkomen ziet men oogenblikkelijk wien men viert vandaag: Mgr. Scheppers. ..."

Wervingsbrochure

Het mag duidelijk zijn dat het beeld en de idealen van de stichter in het onderwijs en in de opvoeding permanent werden voorgehouden. Jongeren werden aangesproken om hun leven in het teken te stellen van een volledige toewijding aan God en aan de naasten.

In het juvenaat en vervolgens in de normaalschool in Alsemberg kregen de jongeren die interesse hadden voor het kloosterleven, hun eerste vorming. In een brochure bestemd voor de werving van leden voor de congregatie, werden jongeren in 1939 als volgt aangesproken:

"Vlaamsche jongeling, die dit boekje ter hand neemt, leg het niet minachtend op zij. Wel gaat het hier niet om een ster van het witte doek, noch om een held van het voetbalveld of van de Europeesche koersbaan...” 

Uit de wervingsbrochure

Mgr. Scheppers omringd door enkele belangrijke medewerkers

Doch.ik meen te weten, dat gij u aan wat anders kunt interesseeren dan alleen aan die ééndaagsche beroemdheden. Graag leest ge de levensbeschrijvingen van vaderlandsche helden; gij laat u meesleepen door de algemeene geestdrift bij het vieren van allerhande groote mannen op het gebied van deugd, wetenschap, kunst, nijverheid en naastenliefde.

Welnu dan, jonge vriend, ik eisch voor een uurtje uw aandacht op om kennis te maken met een man, die in onzen democratischen tijd zijn plaats verdient in de rij van hen, die in de laatste eeuw het meest hebben bijgedragen tot leniging van het lot der noodlijdenden, tot opvoeding en onderwijs der kinderen, zoowel der arme als der meer begoede.

En vermits het jaar 1939 de honderdste verjaring meebrengt van het ontstaan zijner bijzonderste stichting, - die der Broeders van O.L.V. van Barmhartigheid, - betaamt het naar behooren den man te huldigen, die zulke bloeiende werken tot stand bracht. Bewondering nu wordt maar geboren uit kennis; dus, eerst kennis gemaakt met Mgr.Scheppers!

Meer nog: tracht hem eenigszins na te volgen in zijn werkijver, in zijn liefdadigheid, vooral zoo gij in u den drang mocht voelen om uw heele leven en al uw krachten te wijden aan zijn edele werken - God ter eere en uw evenmensch ten bate.

Bron : SCHEPPERS, ONZE SCHOOL door An Hermans en gedrukt in 2002