Broeders van O.-L.-V. Van Barmhartigheid

Scheppersscholen actualiseren opvoedingsproject

Op zes campussen in Vlaanderen volgen 7200 jongeren les in scholen van de broeders van Scheppers. Ongeveer negenhonderd personeelsleden geven onderricht en opvoeding in de zorgende stijl van hun stichter Victor Scheppers. Zij hertaalden onlangs hun opvoedingsproject naar de noden van de hedendaagse jeugd.

Welke stijl en missie typeren die Scheppersscholen?

EMMANUELVANLIERDE Vanuit zijn evangelische bewogenheid en de maatschappelijke realiteit zorgde de jonge priester Victor Scheppers in de negentiende eeuw voor onderwijs voor de zwakste jongeren. Door voortdurend bij de leerlingen te zijn, met hen te spelen, te ravotten en te werken kon hij ook hun aandacht winnen voor studie, discipline en geloof.

We hebben leerkrachten met een roeping nodig

Tot op vandaag ondersteunen de broeders van Scheppers hun scholen en inspireert hun spiritualiteit de zorg voor leerlingen. Die traditie. biedt een houvast, maar ze rnag niet verstarren. De maatschappeIijke evoluties maken van tijd tot tijd een actualisering van de traditie nodig. Daarom besloten de Scheppersscholen hun opvoedingsproject te hertalen op maat van de 21ste eeuw.

"De basisprincipes van ons opvoedingsconcept blijven behouden", zegt Jacques Delvigne, de provinciaal van de Vlaamse broeders van Scheppers. "Vanuit onze geïnteresseerde nabijheid stimuleren we positief gedrag en ontdekken we de zorgbehoeften van onze leerlingen. Wij blijven jongeren kansen tot ontplooiing aanbieden.

Vijf leidmotieven typeren volgens Armand De Lepeleire, de directeur van het Scheppersinstituut in Wetteren, hun opvoedkundige stijl. "Vanuit een evangelische inspiratie hanteren wij een hoopvol mensbeeld. We streven een integrale en kwaliteitsvolle opvoeding na. We bieden kansen voor ieder kind. We handelen vanuit een attentvolle betrokkenheid en onze. verbondenheid biedt een wederzijds houvast."

Dat opvoedingsproject staat centraal in alle Vlaamse Scheppersscholen. Er zijn campussen met basisscholen en middelbare scholen in Mechelen, Deurne-Antwerpen, Herentals, Anderlecht, Alsemberg en Wetteren. Nieuwe leerkrachten volgen een vormingstraject rond de identiteit én de spiritualiteit van de Scheppersscholen. “Het is een voorrecht te mogen werken met jongeren en hun perspectief te bieden. Daarom hebben we enthousiaste leerkrachten nodig die bij zoekende,jongeren een positieve houding weten op te wekken. Jonge mensen hebben recht op de beste krachten en daarom duld ik geen negativisme of gelatenheid", zegt De Lepeleire. 

"Stagiairs en leerkrachten die van een andere school komen, merken die eigenheid van onze school snel op en ook leerlingen en hun ouders kiezen onze school voor de zorg op maat van iedere leerling. Ik denk dat velen schrik hebben veeleisend te zijn, maar ik zie dat je net beter mensen opneemt in een groot project en een engagement van hen vraagt. We hebben leerkrachten met een roeping nodig. Een gedreven lerarenkorps bereikt ook veel bij de leerlingen, want jongeren zijn bereid zich in te zetten."

Alle laatstejaars volgen verplicht een meerdaagse bezinning in een abdij. "Uiteraard vertrekken die jongeren argwanend en onzeker, maar telkens zijn dat geslaagde dagen. Andere scholen reageren verrast dat wij dat met technische en beroepsleerlingen aandurven, maar tot nu toe was dat nooit een probleem. De leerlingen volgen gebedsmomenten mee, we werken rond sleutelterrnen en dat levert altijd sterke gesprekken op. Met wederzijds respect is veel mogelijk", getuigt godsdienstleerkracht Winand Delporte

Vlaamse Don Bosco

De Scheppersscholen danken hun naam aan Victor Scheppers. Die sociaal bewogen man wordt op 25 april 1802 in Mechelen geboren als jongste van vier kinderen. Het welgestelde gezin blijft niet van tegenslag gespaard. Op zijn dertiende verliest Victor zijn moeder en twee zussen. Hij besluit zich ten dienste te stellen van God en medemens en kiest voor het priesterschap. Bij zijn wijding in 1832 luidt zijn motto: “Honor Dei, labor mihi, utilitas proximo”; “God de eer, mij het werk, de naaste het nut.” Dat vat perfect de missie van zijn volgelingen samen.

Aangegrepen door de armoede en de ongeletterdheid van vele arbeidersgezinnen richt hij rond 1835 de eerste “noenschool en zondagsschool” op. Daar krijgen arbeiders onderwijs en vorming. Ook aan jongeren, die na hun dagtaak in de fabriek, wat willen bijleren geeft hij onderricht. Hij is niet alleen een tijdgenoot van Don Bosco (1815-1888), ook zijn leven verloopt parallel met dat van de stichter van de salesianen.

In 1839 sticht de Vlaamse Don Bosco de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid. Naast veel inspanningen voor het onderwijs, gaat hun aandacht uit naar de gevangenen. De broeders van Scheppers worden actief in de gevangenissen van Vilvoorde, Aalst, Gent en Saint-Hubert. Vanuit Rome en Londen wordt gevraagd hulp te bieden aan delinquenten, in weeshuizen en in scholen. Zo ontstaan de eerste bijhuizen van de pauselijke congregatie.

De Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid, gesticht in 1851,houden zich bezig met kleuteronderwijs en kantbewerking. Omdat zij een diocesane congregatie bleven, hebben ze alleen in Vlaanderen bestaan. Vandaag blijven slechts twee zusters over.

Na een lange nierziekte overlijdt Scheppers op 7 maart in zijn geboortestad. De broeders – in Vlaanderen nog met 22 – zwermden uit naar Argentinië, Burundi, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Rwanda, Spanje, Uruguay en wie weet, komt er binnenkort een stichting in India. (EVL)